Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Struktura PSH

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA

dr Małgorzata Woźnicka (p.o. Zastępcy Dyrektora PIG-PIB, Dyrektora ds. państwowej służby hydrogeologicznej)

mgr inż. Bogumiła Pisaniec (sekretariat)

Programy

Program Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych

Kierownik Programu: mgr Wojciech Komorowski

Sekretariat: mgr Alina Sobielga

Obszary badawcze

 • Sieć Obserwacyjno-Badawcza Wód Podziemnych
 • Regionalny i Lokalny Monitoring Badawczy
 • Zarządzanie Wynikami Monitoringu

Zakres działania

 1. obsługa infrastruktury istniejącej sieci monitoringu wód podziemnych - stacje hydrogeologiczne I i II rzędu: prowadzenie pomiarów i obserwacji, organizacja i nadzór pracy obserwatorów, obsługa formalnoprawna punktów sieci, utrzymanie punktów obserwacyjnych w stanie umożliwiającym prowadzenie wiarygodnych pomiarów i obserwacji (zgodnie z ustalonymi standardami), wyposażenie stacji hydrogeologicznych oraz pracowników terenowych;
 2. rozwój sieci monitoringu - pozyskiwanie nowych punktów, w tym adaptacja istniejących otworów oraz wiercenie nowych, prace remontowe mające na celu podniesienie stanu sieci i jakości pomiarów, utrzymanie i rozwój automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych;
 3. opracowanie i wdrażanie procedur realizacji badań monitoringu i poboru próbek wód podziemnych, zgodnych ze standardami krajowymi i europejskimi, właściwym systemem kontroli i zapewnienia jakości;
 4. monitoring stanu chemicznego wód podziemnych – pobór próbek do oznaczeń fizyko-chemicznych z punktów stacji hydrogeologicznych I i II rzędu oraz punktów zewnętrznych;
 5. monitoring badawczy-graniczny i lokalny: prowadzenie obserwacji, pobór próbek wód, pozyskiwanie informacji ze źródeł zewnętrznych (podmioty prowadzące monitoring);
 6. baza danych monitoring wód podziemnych (MWP) - gromadzenie danych, weryfikacja, wstępna analiza, opracowywanie procedur standardowych, udostępnianie danych;
 7. publikacja wyników pomiarów i obserwacji – Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód PodziemnychRoczniki Hydrogeologiczne
 8. współpraca z Działem Informacyjnym PIG-PIB.

  Program Rozpoznawanie i Bilansowanie Wód Podziemnych

  Kierownik Programu: dr Józef Mikołajków

  Sekretariat: Jadwiga Chaber

  Obszary badawcze

  • Zasoby Wód Podziemnych
  • Mapa Hydrogeologiczna Polski
  • Ujęcia Wód Podziemnych

  Zakres działania

  1. kartografia hydrogeologiczna – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000: baza danych, aktualizacja i weryfikacja warstw informacyjnych GUPW, opracowanie autorskie arkuszy mapy PPW-WH oraz PPW-WJ, udostępnianie danych, Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:250 000;
  2. sporządzanie instrukcji i wskazań metodycznych oraz opracowywanie i koordynacja wykonania map hydrogeologicznych seryjnych i tematycznych w skalach szczegółowych i przeglądowych oraz regionalnych syntez hydrogeologicznych w formie atlasów i monografii;
  3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych – dokumentowanie i ustanawianie obszarów ochronnych, ocena efektywności programów ochronnych;
  4. zasoby wód podziemnych – dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych, prowadzenie bazy danych, udostępnianie danych, prowadzenie wykazu zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania;
  5. pobór wód podziemnych - ewidencja poboru rejestrowanego oraz szacowanie poboru nierejestrowanego, struktura poboru wód podziemnych w Polsce, w tym pobór rzeczywisty bezzwrotny i zwrotny;
  6. Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (Bank HYDRO) - prowadzenie bazy danych, weryfikacja, aktualizacja i udostępnianie danych o obiektach hydrogeologicznych;
  7. modelowanie matematyczne procesów hydrogeologicznych, w szczególności przepływu wód podziemnych w warunkach naturalnych i antropogenicznie przekształconych;
  8. bilansowanie wód podziemnych - projektowanie prac oraz wykonywanie badań i dokumentacji hydrogeologicznych dla rozpoznania i ustalenia zasobów wód podziemnych oraz zestawiania bilansów hydrogeologicznych na potrzeby gospodarowania wodami podziemnymi;
  9. zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych – gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby sprawozdawczości statystycznej;
  10. współpraca z Działem Informacyjnym PIG-PIB.

  Kolejne strony:

  2016-06-27 18:29:48

  Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

  Zadania realizowane w PSH

  Zadania PSH w 2015 r.

  Przeczytaj treść ponownie

  Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

  Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.