Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Współpraca międzynarodowa

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) uczestniczy we współpracy międzynarodowej i międzypaństwowej, stanowiącej realizację politykę państwa w zakresie gospodarki i ochrony wód podziemnych.

Część działań PSH związana jest z bezpośrednią realizacją zadań koordynowanych przez Ministra Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy na Wodach Granicznych. Są one realizowane są w komisjach, w których pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego  – Państwowego Instytutu Badawczego uczestniczą jako delegacji lub eksperci:

  • Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem,
  • Komisjach Wód Granicznych: Polsko – Niemieckiej; Polsko – Czeskiej; Polsko – Słowackiej; Polsko – Ukraińskiej i organizowanej Polsko – Litewskiej.

PSH dostarcza danych i ocen z wyników monitoringu o stanie wód podziemnych do raportów wykonywanych dla potrzeb Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). 

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) jest jedną z wielu Komisji w Europie, zajmującą się wodami rzek, jezior, wód przybrzeżnych i podziemnych, w obszarach których zlewnie znajdują się na terenie dwóch lub większej liczby państw. Została powołana na podstawie Umowy z dnia 11 kwietnia 1996 r., podpisanej we Wrocławiu między rządami Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską. Do podstawowych celów MKOOpZ należą:

  • zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi substancjami;
  • osiąganie ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków;
  • umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów;
  • zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych;
  • koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry.

Pracownicy PSH działają w grupach roboczych GM – monitoring oraz GD – zarządzanie danymi. W wyniku trójstronnych ustaleń w grupach GM i GD opracowano założenia i wytyczne dla wspólnej sieci monitoringu wód podziemnych w Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry (MODO), skoordynowano zakres i metodykę badań monitoringowych, zasady interpretacji i oceny stanu wód podziemnych oraz zasady sposoby sporządzania raportów. W efekcie tych prac powstają coroczne raporty, w tym raporty dla Komisji Europejskiej o systemie monitoringu wód podziemnych (Raport 2008) i Program Gospodarowania Wodami w MODO (2010).

Komisje Wód Granicznych w zakresie hydrogeologii koncentrują się na rozwiązywaniu doraźnych problemów związanych z ochroną zasobów i jakości wód podziemnych. W ramach Komisji tworzone są grupy robocze i zespoły ekspertów, rozwiązujących poszczególne, stawiane przed nimi problemy.

Polsko – Niemiecka Komisja Wód Granicznych – zajmuje się głównie problemem wpływu odwodnienia kopalń węgla brunatnego na tereny państwa sąsiedniego oraz koordynacją zaopatrzenia w wodę z ujęć wód podziemnych w obszarach przygranicznych.

Polsko – Czeska Komisja Wód Granicznych – zajmuje się sprawami koordynacji poboru wód w strefach przygranicznych, wpływem odwodnień górniczych i ocenami wpływu spiętrzania wód w zbiornikach powierzchniowych na wody podziemne. W strukturze Komisji funkcjonuje grupa ekspertów hydrologów i hydrogeologów HyP ds. wód podziemnych, w skład której wchodzą przedstawiciele z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB.

Grupa robocza nr 3 Polsko-Litewskiej Komisji ds. Współpracy na Wodach Granicznych – została powołana decyzją Prezesa KZGW w 2010 r.

Do zakresu zagadnień znajdujących się w kompetencjach Grupy roboczej nr 3 należy:

  • prowadzenie wspólnych i uzgodnionych obserwacji i pomiarów wód powierzchniowych i podziemnych oraz wymiana danych hydrochemicznych, hydrogeologicznych i hydrometeorologicznych,
  •  ustalenie kryteriów w sprawie jakości wód granicznych i ich klas czystości oraz realizacja programów pomiarowych i ustalenie metod analitycznych,
  • wymiana doświadczeń naukowo-technicznych z dziedziny hydrogeologii, hydrometeorologii i ochrony wód.

Kolejne strony:

16.09.2013

Bogusław Kazimierski
Tomasz Gidziński

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.