Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Leksykon przydatnych terminów

Wszystkie  A-D  E-H  I-Ł  M-P  R-U  W-Ż

Leksykon państwowej służby hydrogeologicznej został przygotowany z myślą o hydrogeologach, geologach, studentach nauk o ziemi, pracownikach administracji państwowej i samorządowej, a także osobach zainteresowanych terminologią dotyczącą wód podziemnych. Wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej i harmonizowanych z nimi polskich aktów prawnych powoduje systematyczny wzrost liczby nowych terminów, których zakres jest rozrzucony po różnych źródłach bibliograficznych. Do praktyki hydrogeologicznej weszły liczne terminy z zakresu informacji przestrzennej, kartografii cyfrowej i baz danych hydrogeologicznych. Jesteśmy świadkami wdrażania dyrektywy INSPIRE i potrzeby określania nowych terminów na temat informacji przestrzennej i transformacji danych w celu zachowania interoperacyjności systemów gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Duży postęp w rozwoju hydrogeologii sprawił, że drukowane słowniki hydrogeologiczne ulegają szybkiej dezaktualizacji.
W redakcji LEKSYKONU przyjęto zasadę, że jest on na bieżąco uzupełniany i poprawiany w miarę pojawiania się nowych terminów wprowadzanych do praktyki PSH oraz terminów stosowanych w aktach prawnych RP i UE, jak: ustawy, rozporządzenia, dyrektywy przewodniki wdrażania dyrektyw, które wynikają również z doświadczeń we wszystkich państwach Unii Europejskiej i poza nią. Umieszczenie LEKSYKONU na stronie internetowej PSH zapewnia, że jest on publicznie dostępny w swojej aktualnej formie. W zadaniach Służby stosowane jest fachowe słownictwo, które powinno być zrozumiałe dla szerszego grona osób zainteresowanych wodami podziemnymi, a nie tylko dla specjalistów w dziedzinie hydrogeologii.
Zespół autorski LEKSYKONU: Piotr Herbich, Paweł M. Leśniak, Janusz Michalak, Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.