Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Bilans zasobów

Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych

Bilans zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.

Pobierz formularz OŚ-26

Jednolite części wód podziemnych

JCWPd podział na 172 części

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami

mapa podtopie? -ikona

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w skali 1:50 000

Stan środowiskowy

Mapka stanu środowiskowego

Informacja o stanie środowiskowym wód podziemnych w Polsce.

 

Jesteś tutaj :

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce przedstawiany jest za pomocą trzech wskaźników: jakości chemicznej, stanu zasobów oraz położenia zwierciadła wody:

  • Wskaźnik jakości chemicznej wód podziemnych ilustruje wyniki oceny stanu chemicznego wód podziemnych wykonanej na podstawie monitoringu chemicznego Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie jakość wód podziemnych spełnia wymogi kryteriów środowiskowych składu chemicznego, tzn. stan chemiczny wód podziemnych nie przekracza stężeń progowych dobrego stanu wód podziemnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. Wartość wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z rocznym opóźnieniem.
  • Wskaźnik stanu zasobów wód podziemnych ilustruje wyniki oceny zasobów wód podziemnych wykonanej na podstawie analizy zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania oraz wielkości poboru wód. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie nie stwierdzono nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych; wartość wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z dwuletnim opóźnieniem.
  • Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej ilustruje aktualne jego położenie względem stref stanów wód; informuje w jakim procencie punktów sieci obserwacyjno – badawczej wód podziemnych, w analizowanym okresie czasu, zwierciadło (lub wydajność źródeł) znajdowało się w strefie stanów (wydajności źródeł) wysokich i średnich; wartość wskaźnika jest aktualizowana raz na kwartał.

W latach 2010-2015 wartości wskaźników, wyrażone w procentach, wynosiły:

Wielolecie 1991-2005


2010 [%] 2011 [%] 2012 [%] 2013 [%] 2014 [%] 2015 [%]
Jakości chemicznej [1]              94,56  93,06 95,98
95,63 95,15 97,42
Stanu zasobów  96,70  96,70  96,7

96,7
[2]

Położenia zwierciadła wody podziemnej
I kwartał hydrologiczny 81,18 93,03 81,05 77,60 83,95 75,89
II kwartał hydrologiczny 80,76 91,27 80,48 85,61 76,30 74,82
III kwartał hydrologiczny 85,42 88,01 75,95 89,04 80,94 63,68
IV kwartał hydrologiczny 88,96 92,01 74,83
84,51 78,78 50,51

Wielolecie 1991-2015


2016 [%] 2017
[%]
2018 [%] 2019 [%] 2020 [%] 2021
[%]
2022
[%]

Jakości chemicznej        

Stanu zasobów


 

Położenia zwierciadła wody podziemnej
I kwartał hydrologiczny 43,35

II kwartał hydrologiczny 54,20

III kwartał hydrologiczny 56,20
IV kwartał hydrologiczny 60,14
 

Ze względu na konieczność uwzględnienia zmian zachodzących w środowisku oraz wprowadzenia nowego cyklu gospodarowania wodami, wydłużono okres wielolecia przyjmowanego za reprezentatywne. W związku z tym do obliczeń wskaźników hydrogeologicznych dla tego wielolecia przyjmuje się stany wód od roku 1991 do roku 2015. Zmiana wielolecia, w stosunku do którego wykonywane są obliczenia, ma wpływ na wyniki.

Wskaźnik jakości chemicznej

W 2015 roku wskaźnik jakości chemicznej wynosił 97,42%i został obliczony został na podstawie wyników oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem stanu dobrego, wg danych z 2015 r. Porównując go z poprzednim rokiem zwiększył się o 2,27%. Ocenę stanu chemicznego według danych z 2015 r. wykonano dla 42 jednolitych części wód podziemnych, co może mieć wpływ na wynik podanej statystyki (ryc.1).

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych na rok 2015
Ryc. 1 Ocena stanu chemicznego wód podziemnych według danych z 2015 r.

Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych - Klasyfikacja jakości wód podziemnych 2015.
Ryc.2 Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych - Klasyfikacja jakości wód podziemnych według danych z 2015 r.


[1] wartość wskaźnika określono na podstawie wyników badań monitoringu z roku poprzedniego
[2] dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych – wg stanu rozpoznania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych na dzień 31.12.2014 – miarodajne dla 2014 r., pobór średni dla 2013 r. (w poborze nie uwzględniono poboru nierejestrowanego, poboru w ramach zwykłego korzystania z wód oraz części poboru zwolnionego z opłat za korzystanie ze środowiska)

Kolejne strony:

2016-12-07 08:00:33

Pobierz jako plik PDF , Drukuj , Poleć poprzez email

Przeczytaj treść ponownie

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 20 marzec 2017

Wykonano na zamówienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za środki wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.